0
Twój koszyk jest pusty.

OPŁATY ZA PRZEDSZKOLE


Opłaty za przedszkole i posiłki

 

Wysokość dziennej stawki żywieniowej wynosi  5,80 zł  W jej ramach przedszkole gwarantuje:

Śniadanie – 1,50 zł.
Obiad – 3,30 zł.
Podwieczorek - 1,00 zł.

Przedszkole korzysta z firmy cateringowej – tylko obiad. Pozostałe posiłki przygotowywane są w przedszkolu ( śniadanie, podwieczorek).

 

Opłata z tytułu korzystania przez dziecko z wyżywienia podlega zwrotowi, za każdy dzień nieobecności dziecka w przedszkolu, jedynie w przypadku powiadomienia o nieobecności dziecka z jednodniowym wyprzedzeniem . Informacji o nieobecności dziecka należy dokonywać do godziny 12.00, w następującej formie: osobiście u wychowawczyni grupy, u intendentki w sekretariacie szkoły, lub telefonicznie pod numerem 58 687 46 32. W przypadku nieodwołania posiłku, istnieje obowiązek pokrycia przez rodzica kosztu wyżywienia za okres nieobecności.

 

W godz. od 8.00 do 13.00 realizacja podstawy programowej jest bezpłatna.
Przed i po wymienionym czasie opłata za opiekę nad dzieckiem wynosi złotówkę za każdą rozpoczynającą się godzinę.

 

Odpłatność za przedszkole płatna jest z góry, w terminie do 15 każdego miesiąca w sekretariacie szkoły. Rozliczenie kosztów opłaty za przedszkole dokonywane jest po zakończeniu miesiąca, naliczoną opłatę na następny miesiąc pomniejsza się o odpis z tytułu nieobecności.
Nieuiszczenie opłaty w terminie spowoduje naliczenie odsetek za zwłokę w wysokości ustawowej. W przypadku gdy rodzic dopuszcza się zwłoki z zapłatą należności co najmniej przez jeden miesiąc, wówczas przedszkole zaprzestaje dalszego świadczenia usług.

 

Składka na Radę Rodziców wynosi miesięcznie 15 złotych, płatna u intendentki, w sekretariacie szkoły.

 

Składka na PZU w roku szkolnym 2015/2016 wynosi 30 zł